Innhold

Å tilhøre en
nasjonal minoritet

Veileder om menneske- og
minoritetsrettigheter

Forord

Hva det vil si å ha status som nasjonal minoritet i Norge i dag? Hvilke rettigheter har man, og hvordan kan medlemmer av minoritetene og andre grupper i samfunnet forholde seg til denne statusen?

Denne veilederen beskriver noen av de sentrale rettighetene for minoriteter. De aller fleste menneskerettigheter er felles for alle mennesker og er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948 og internasjonale konvensjoner (lover) som bygger på denne erklæringen.

Men det finnes også noen rettigheter til kultur og språk bare for medlemmer av minoriteter. Det er særlig disse rettighetene som er i fokus i veilederen. Veilederen sier også noe om hvordan rettighetene kan praktiseres og hvordan man kan drive politisk påvirkningsarbeid for å styrke respekten for dem.

Vi håper veilederen kan bidra til å klargjøre hva det vil si at noen folkegrupper i Norge har fått status som nasjonal minoritet. Det vil skinne igjennom at vi mener at statusen representerer noe positivt både for minoritetene og for samfunnet som helhet. Den gir muligheter.

Veilederen er blitt til som del av et prosjekt rettet mot medlemmer av romanifolket/taterne, men den inneholder synspunkter og kunnskap som er relevant også for medlemmer av de andre nasjonale minoritetene i Norge, nemlig jøder, kvener, romfolk og skogfinner. Og for majoritetsbefolkningen.

Å tilhøre en minoritet betyr ikke at du representere den eller identifisere deg med den. Minoritets­rettigheter er som «gode klær» du tar på deg når dårlig vær gjør at du trenger ekstra beskyttelse. Skinner solen trenger du dem kanskje ikke. Hver og én bestemmer hvordan hun eller han vil kle seg.

Veilederen er skrevet av Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, i samarbeid med Ana Pashalishvili, prosjektmedarbeider i Den norske Helsingforskomité.

Takk til mange enkeltpersoner og organisasjoner som har bidratt med synspunkter og deltatt på Helsingforskomitéens arrangementer om minoritets­rettigheter. Også takk til Håvard Sandvik, politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe, som bidrog med et foredrag om hvordan man kan drive politisk påvirkningsarbeid i dagens Norge, med særlig fokus på Stortinget. Vi har brukt noen av hans poenger i veilederen.

Også takk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for økonomisk støtte til å utarbeide og utgi veilederen.

Bjørn Engesland

Generalsekretær
Oslo, mars 2019

Innhold