Velgerguide til lokal menneskerettighetspolitikk

Nå er det lokalvalg. Lurer du på hva du skal stemme? Er du opptatt av menneskerettigheter og demokrati? Her er Helsingforskomiteens velgerguide til hva du skal se etter i de lokale partiprogrammene.

 1. Inkludering i skolen

Skole er en rett og plikt for alle barn, uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonshindring, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, helsesituasjon, tro eller livssyn. Ifølge opplæringsloven har alle barn rett til et trygt og godt skolemiljø. Partienes skolepolitikk bør reflektere dette. Er det programfestet tiltak for å sikre at alle barn inkluderes?

 1. Funksjonshindrede mennesker

Alle mennesker har rett til deltakelse og likestilling i lokalsamfunnet. Det gjelder rett til ikke å bli diskriminert i møte med kommunen og kommunale tjenester, universell utforming, rett til nærskole, tilgang til arbeid, tekniske hjelpemidler, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og rehabilitering. Hva skriver partiene om å inkludere funksjonshindrede mennesker?

 1. Flyktninger og asylsøkere

I løpet av 2022 ble det bosatt 34.500 flyktninger i norske kommuner. De fleste nyankomne var fra Ukraina. Mange norske kommuner har stilt opp og tatt imot ukrainere på flukt fra krigen. Til nå i år er det vedtatt å bosette 34.000 i kommunene. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt om å bosette enda 4000 flyktninger og venter fortsatt på svar fra enkelte kommuner. Deriblant Ålesund ønsker ikke å ta imot flere flyktninger i år (NRK). Det er en grunnleggende menneskerettighet å søke asyl fra forfølgelse. Hva sier partiene om mottak av flyktninger og asylsøkere i din kommune?

Vi har sett at fylkeskommuner i sitt kollektivtilbud har gitt gratis tilbud til mennesker på asylmottak. Noen har ønsket kun å gi dette til ukrainske flyktninger. Det er flott med stor støtte til ukrainske flyktninger, men fylker og kommuner kan ikke diskriminere på bakgrunn av etnisitet. Diskriminerer partiene på bakgrunn av etnisitet, religion eller økonomi?

 1. Trygge lokalmiljø for lhbtiq+-personer

Mange kommuner har lokale handlingsplaner som skal sikre lhbtiq+-personers likeverd i kommunen. Har din kommune det, eller har noen partier programfestet dette? Finn frem til partiene som ønsker trygge kommuner for alle innbyggere, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og som gir synlig og forutsigbar støtte for sine skeive innbyggere.

 1. Urfolk og nasjonale minoriteter

Den samiske befolkningen og våre nasjonale minoriteter kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner, romer og jøder har gjennom tiden opplevd diskriminering, overgrep og sjikane. Det er fortsatt utfordringer med dette. Har partiene i din kommune politikk knyttet til å inkludere urfolk og nasjonale minoriteter, og for å ta vare på sin kultur og språk?

 1. Vold i nære relasjoner

Hver fjerde kvinne i Norge er utsatt for vold, og også menn og ikke-binære rammes. Sjansen for at noen du er glad i ikke er trygge hjemme er stor. Krisesentertilbudet og oppfølging av voldsutsatte er kommunens ansvar. Alle har rett på et likeverdig tilbud som gjør at du får like god hjelp hvis du er rammet av vold, uavhengig av hvor du bor i landet. Sjekk hva ditt parti ønsker å gjøre med saken!

 1. Barnevern

Barnevernets oppgave er å hjelpe barn som trenger det. Barnets beste er alltid utgangspunktet, og barnevernet skal hjelpe barn i hjemmet eller vurdere om barnet har det bedre et annet sted enn i hjemmet. Med utgangspunkt i barnets beste er det viktig at Barnevernet kommuniserer tett med foreldre og gir god informasjon. Hva mener partiene om kompetansebygging og kapasitet i Barnevernet?

 1. Eldres rettigheter

Menneskerettighetene til eldre forplikter norske kommuner. Norges institusjon for menneskerettigheter har avdekket flere utfordringer knyttet til vergemål, vold og overgrep, tvungen helsehjelp, aldersdiskriminering, underernæring og eldre lhbtiq+-personers møte med helse- og omsorgstjenesten. Er eldres rettigheter omtalt i partiprogrammene?

 1. Tros- og livsynsmangfold

Tros- og livssynsfrihet er en menneskerettighet. Mange norske kommuner har iverksatt tiltak for å inkludere livssynsminoriteter og fremme dialog og samarbeid på tvers av tros- og livssynssamfunn. Lokalsamfunnet er en god arena for å fremme likestilling og forebygge diskriminering, intoleranse, radikalisering og ekstremisme. Dette bidrar til positivt samfunnsklima hvor livssynsminoriteter fritt kan utøve sin tro. Hvilke partier vil legge til rette for livssynsminoriteter i din kommune? Har noen politikk for å bekjempe diskriminering og intoleranse basert på tro eller livssyn?

 1. Klima og menneskerettigheter

I en tid hvor vi ser stadig flere utslag av klimaendringer og ekstremvær, vil dette også kunne påvirke menneskerettighetene. Det dreier seg om retten til liv, hjem, helse, utdanning og et levelig miljø. Vi opplever nå utslag av klimaendringer i kommunene og fylkene våre. Hvordan møter partiene utslagene av klimaendringer i din kommune? Hva er partienes lokale klimapolitikk?

 1. Kommuners bidrag internasjonalt

Mange kommuner har vennskapskommuner og engasjerer seg i ulike situasjoner i verden og har mye å bidra med når det gjelder menneskerettigheter og demokratibygging. Mange norske kommuner er klare for å bidra i gjenoppbyggingsprosjekter i Ukraina. KS, kommunesektorens organisasjon legger til rette for samarbeid mellom norske kommuner og kommuner i østlige EU-land med støtte fra EØS-midlene. Her kan kommuner og fylker spille en viktig rolle for å fremme menneskerettigheter og styrke lokaldemokratiet i samarbeidskommuner. Mener partiene i din kommune eller ditt fylke noe om dette?

 

Kontakt oss

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"

Employee

Lasse Thomassen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 947 945 61
Read article "Lasse Thomassen"