Varsling om kritikkverdige forhold

Det skal være trygt og godt å jobbe i og med Den norske Helsingforskomité. Vi har nulltoleranse for uetisk og/eller ulovlig atferd, og følgelig lav terskel for å varsle om kritikkverdige forhold. Nedenfor finner du informasjon om hva varsling er og hvilke forhold som bør og må varsles om.

Du har rett til å varsle

Kritikkverdige forhold er enhver handling som bryter med norsk lov og/eller Helsingforskomiteens interne direktiver (se Code of Conduct for Employees and Representatives her, og Code of Conduct for Partners her). Fare for liv og helse, mobbing, diskriminering, trakassering, korrupsjon og maktmisbruk er eksempler på slike handlinger.

Enkelte ganger du varsle

I tilfeller hvor liv og helse er i fare eller ved diskriminering, trakassering eller mobbing, er du faktisk forpliktet til å varsle. Les mer om dette her.

Hvem kan rapportere?

Alle, inkludert midlertidig og faste ansatte, konsulenter, praktikanter, frivillige og andre som blir oppmerksomme på eller opplever kritikkverdige forhold, oppfordres til å varsle.

Slik rapporterer du

Varsling skal i utgangspunktet gå gjennom din kontaktperson eller nærmeste leder. Hvis dette av ulike grunner ikke lar seg gjøre, se vårt utfyllende varslingsdokument for mer informasjon. Dersom du ikke har noen det er naturlig å rapportere til, kan du bruke vårt krypterte varslingsskjema (anonymt) eller sende en e-post til [email protected] (denne betjenes av varslingsansvarlig).