Endringsforslagene i statsborgerloven går ikke langt nok

Det må vedtas en foreldelsesfrist for å kunne miste statsborgerskapet.

Regjeringen har sendt ut et forslag til endringer av statsborgerskapsloven på høring. Forslaget gjelder domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap.

Helsingforskomiteen har i vårt svar på høringen lagt vekt på at rettssikkerheten må være høy i saker om tilbakekall av statsborgerskap, særlig når vedkomne blir statsløs.

Vi mener at Norge bør ha lovgivning og praksis på området som, så langt det er mulig, unngår at personer ender opp som statsløse. Det er en folkerettslig forpliktelse.

Regjeringens forslag har to alternativer. Enten å styrke rettssikkerheten i dagens ordning for å vedta tilbakekall, eller å overføre slike saker til en domstol. Sakene om tilbakekall dreier seg om personer som kan ha mottatt statsborgerskap basert på løgn eller har tilbakeholdt informasjon om sin opprinnelse eller andre viktige forhold.

Det beste alternativet er domstolsbehandling av saker om tilbakekall. Det vil gi best rettssikkerhet ved at behandlingen er grundigere og det er mulighet for kontradiksjon.

Helsingforskomitéen mener at det ikke bør være mulighet for å tilbakekalle statsborgerskap fra barn. Også i saker hvor barnet ikke blir statsløst ved tilbakekall er det gode grunner til ikke å frata barnet statsborgerskapet, dette på grunn av forhold som et barn ikke kan for. Barnekonvensjonen presiserer prinsippet om barnets beste, og har bestemmelser som tilsier at vi ikke bør tilbakekalle barns statsborgerskap på grunn av handlinger som er begått av deres foreldre.

Som et viktig tilleggsforslag mener Helsingforskomitéen at det bør innføres en foreldelsesfrist på fem år. Det er uforholdsmessig å frata personer som er godt integrerte, og har bodd i Norge minst 12 år (7+5 år), statsborgerskapet. En slik foreldelsesfrist vil gjøre at UDI behandler statsborgerskapssaker med høy kvalitet i første omgang, slik at vi unngår tilbakekallelsessaker. Det bør være et mål med så få saker som mulig.

For å sikre høy rettssikkerhet bør det også være fri sakførsel i saker om tilbakekall av statsborgerskap. Stortinget må også sikre at personer ikke blir utvist før tilbakekallssaken er avklart.