Norge

Få stater er bedre på demokrati og menneskerettigheter enn Norge. Utfordringene er å sikre rettighetene til til de svakeste i samfunnet.

Norge

 • Styreform: Konstituert monarki, parlamentarisk demokrati
 • Hovedstad: Oslo
 • Innbyggere: 5,5 millioner
 • Religion: Protestantisk kristendom
 • Språk: Norsk
 • Beliggenhet: Nord-Europa
 • Demokrati-indeks: Fritt, 100/100

Norge grenser mot Russland, Finland og Sverige i øst. Landet har verdens nest lengste kystlinje på over 100 000 km når  fjorder, øyer og skjær regnes med. Det bor 5,5 millioner mennesker i Norge – 750 000 av dem er  innvandrere. Norge har en samisk befolkning med status som urfolk og fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener, romanifolk/tatere, romfolk og skogfinner. 

Båndene mellom stat og kirke er blitt svakere, men fortsatt er kirken finansiert av staten. Andre religiøse- og livssynsfellesskap får tilsvarende støtte. Den norske grunnloven fra 1814 er verdens nest eldste. Den har blitt endret en rekke ganger, blant annet med et eget kapittel om menneskerettigheter i 2014. Norge har i tillegg en egen menneskerettslov fra 1999. 

Norge i dag

Norge er et parlamentarisk, demokratisk og enhetsstatlig konstitusjonelt monarki. Stortinget har 169 representanter som blir valgt i et proporsjonalt valgsystem. Regjeringen er avhengig av at stortingsflertallet ikke uttrykker mistillitsvotum («negativ parlamentarisme»). Sivilt samfunn spiller en viktig rolle gjennom høringer om lovforslag og politikk og gjennom lobbyvirksomhet. 

En rekke institusjoner sikrer oppfyllelsen av menneskerettighetene, slik som Sivilombudsmannen (etablert i 1962), Likestillings- og diskrimineringsombudet (1979) og Barneombudet (1981). Norge fikk en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i 2001, som ble reetablert i 2015. Sivilombudsmannen er Norges nasjonale forebyggende mekanisme mot tortur. 

Helsingforskomiteen

Den norske Helsingforskomité  har vært engasjert i menneskerettighetsarbeid i Norge siden oppstarten i 1977, blant annet for minoritetsrettigheter, religions- og livssynsfrihet, asyl- og flyktningrett, rettigheter i norske fengsler, å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk lovgivning samt å fremme sterke institusjoner som beskytter menneskerettighetene og ratifisering av internasjonale traktater. 

Komiteen har et særlig engasjement når det gjelder situasjonen til romanifolket/taterne, som var utsatt for en hårdhendt assimilering helt opp til 1980-tallet. Den er også aktiv når det gjelder undervisning i menneskerettigheter. 

Helsingforskomiteen fungerer som sekretariat for NGO-Forum for menneskerettigheter, som er en sammenslutning av over 40 organisasjoner som påvirker norsk politikk. NGO-Forum lager blant annet alternative rapporter til noen av FNs menneskerettighetsorganer. 

Komiteen deltar i en rekke samarbeidsorganer, rådgivende utvalg, høringer og i møter med internasjonale overvåkingsorganer som besøker Norge. Den har et eget prosjekt for å fremme samarbeid mellom organisasjoner i østlige EU-medlemsland og norske organisasjoner. 

Historie

Norsk statsdannelse går tilbake til vikingtiden 800-1050. På 1100-tallet begynte en periode med interne konflikter – borgerkrigstiden – mens 1300-tallet var preget av kriser som svekket staten. Norge ble underlagt Danmark fra 1536, avløst av en union med Sverige 1814-1905. 

Norge ble selvstendig i 1905 og var preget av økonomisk utvikling og industrialisering. Naturressurser som vannkraft, fisk og mineraler var viktige forutsetninger. I etterkrigstiden fikk Norge en helt ny næring knyttet til olje og gass. Norge ble medlem i Europarådet og NATO i 1949. Det var rådgivende folkeavstemninger om medlemskap i EU i 1972 og i 1994, som begge endte med flertall mot medlemskap. Norge er likevel knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. 

Tidslinje

 • 800-1050: Vikingtiden. 
 • 900: Norge forent til ett kongerike. 
 • 1536: Norge blir en dansk provins og luthersk-protestantisme erstatter katolisismen. 
 • 1814-1905: Union med Sverige. 
 • 1905: Stortinget proklamerer uavhengighet fra Sverige. Prins Carl av Danmark blir valgt til konge og tar navnet Kong Haakon VII. 
 • 1913: Kvinner får stemmerett. 
 • 1914: Norge, Sverige og Danmark er enige om å forbli nøytral under første verdenskrig. 
 • 1920: Norge slutter seg til Folkeforbundet. 
 • 1940-45: Norge okkupert av Tyskland. 
 • 1945: Medlem av FN. Stemmer for Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948. 
 • 1949: Medlem av Europarådet og NATO. 
 • 1973: Inngår frihandelsavtale med EEC (EU). 
 • 1994: Flertall mot EU-medlemskap i folkeavstemning. Stortinget vedtar bestemmelse i grunnloven om at myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. 
 • 1999: Menneskerettslov vedtas som inkorporerer internasjonale konvensjoner, vedtas.
 • 2011: Den 22. juli finner to terrorangrep sted, gjennomført av Anders Behring Breivik mot statsforvaltningen, tilfeldige sivile i Oslo samt sommerleir arrangert av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) på Utøya. 77 mennesker mister livet og 158 blir såret. 
 • 2014: Major General Kristin Lund fra Norge blir den første kvinnen som leder en FNs fredsbevarende styrke. 
 • 2016: Den norske kirke vedtar en ny liturgi som tillater homofile par å gifte seg. 

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"