NGO-forum for menneskerettigheter

NGO-forum for menneskerettigheter er et nettverk av 42 norske organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

Nettverket har som formål å påvirke norske myndigheter og myndigheter i andre land til å prioritere en prinsipiell og helhetlig politikk for å styrke menneskerettighetene. Mye av arbeidet er rettet mot internasjonale organisasjoner og -fora, som FNs menneskerettighetsråd, FNs konvensjonsorganer, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). 

NGO-forum rapporterer om gjennomføringen av Norges forpliktelser i den såkalte Universal Periodic Review (UPR). Forumet rapporterer også til FNs menneskerettighetskomité og FNs komité mot tortur 

I tillegg søker det å påvirke norsk utenrikspolitikk når det gjelder menneskerettigheter, blant annet ved regelmessige møter i forkant av sesjoner i FNs menneskerettighetsråd og utnevning av observatører til FNs generalforsamling. 

NGO-forum har et arbeidsutvalg bestående av representanter for Amnesty International Norge, Antirasistisk senter, Den norske advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Den norske Helsingforskomité, Det norske menneskerettighetsfond, Human-Etisk Forbund, Norges Handikapforbund og Stefanusalliansen. 

Kontakt

Den norske Helsingforskomité har sekretariatsfunksjon for NGO-forum

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Relatert til NGO Forum

Side

NGO Forum

Read article "NGO Forum"

Side

Sakene NGO-forum arbeider med

Read article "Sakene NGO-forum arbeider med"

Side

Medlemmer av NGO-forum

Read article "Medlemmer av NGO-forum"