Personvernombudet i Helsingforskomiteen

Vårt personvernombud er Aleksandra Sidorenko.

Hensikten med personvernombud er å styrke vår evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger. Ombudet skal både kunne opptre i uavhengighet og påse at Helsingforskomiteen følger reglene i praksis. Dette vil komme til nytte for både oss selv og de som vi behandler personopplysninger om.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelser av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Les mer om personvernombudsordningen

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Den norske Helsingforskomites behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av NHC. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

Kontakt vårt ombud Aleksandra Sidorenko på e-post: [email protected]

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen:

Den norske Helsingforskomité

Kirkegata 5

0153 Oslo

Merk konvolutten «NHCs personvernombud»