Anmeldelse av russiske tjenestemenn for tortur og drap av Sergei Magnitsky

I en anmeldelse som Den norske Helsingforekomité leverer idag til Siri Frigaard, lederen av Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, navngis russiske tjenestemenn mistenkt for tortur og drap av advokaten og varsleren Sergei Magnitsky: Oleg Silchenko, Dmitry Markov og Oleg Kuznetsov. Silchenko var ansvarlig tjenestemann ved det russiske innenriksdepartementet for arrestasjonen og varetektsfengslingen av Magnitsky. De to siste var overordnete tjenestemenn ved Matrosskaya Tishina varetektsfengsel der Magnitsky døde som følge av mishandling med gummikøller.

“Den norske Helsingforskomité (DnH) ber herved om at Det nasjonale statsadvokatembetet starter etterforskning av den russiske borgeren Oleg Silchenko for hans rolle i torturen og drapet på den russiske skatteadvokaten Sergei Magnitsky i 2009. I tillegg ber DnH om at rollen til andre i torturen og drapet blir etterforsket; inkludert rollene til Markov og Kuznetsov,”, ifølge anmeldelsen.

Les hele anmeldelsen her (engelsk).

пресс-релиз на русском языке здесь

Det nasjonale statsadvokatembetet ledet av Frigaard har mulighet til å straffeforfølge alvorlig organisert kriminalitet og særlige internasjonale forbrytelser, inkludert forbrytelser mot menneskeheten.

“Vi ber om etterforskning med basis i at Silchenko med overlegg påførte Sergei Magnitsky alvorlig smerte og lidelse slik dette er definert i den norske straffeloven (LOV 2005-05-20 nr 28, paragrafene 174 og 175) og FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff fra 1994,”sier anmeldelsen.

Oleg Silchenko

“Norsk etterforskning i denne saken vil være et betydningsfullt bidrag i kampen mot straffrihet for de som drepte Magnitsky, og i kampen mot straffrihet for tortur og andre grove brudd på menneskerettighetene i andre lignende saker”,sier Bjørn Engesland, Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Sergei Magnitsky var en 36-år gammel rådgiver for selskaper eid av the Hermitage Fund; den største utenlandske investoren i Russland på den tiden. Han varslet om den mest omfattende skattesvindelen i russisk historie, utført av en organisert kriminell gruppe som omfattet russiske tjenestemenn og personer som tidligere straffedømte. Som hevn for at han offentlig varslet om svindelen, ble Magnitsky arrestert av noen av de samme personene som stod bak skattesvindelen, og senere torturert og drept i varetektsfengsel.

Ifølge det internasjonale prinsippet om universell jurisdiksjon, kan Norge og andre stater etterforske og utstede internasjonale arrestordrer i saker med systematisk tortur eller andre grove brudd på menneskerettighetene.

“Det fines sterke grunner for at Norge bør bidra til kampen mot straffrihet for de som torturerte og drepte Sergei Magnitsky”, sier Bill Browder, leder av Bevegelsen for rettferdighet for Magnitsky. “Norge har lovgiving og kompetanse til å etterforske og tiltale personer som er involvert i denne saken. Norge kan spille en viktig rolle i å fremme rettferdighet i Magnitsky-saken”.

I Norge er det etablert et eget nasjonalt statsadvokatembete med ansvar for å tiltale personer mistenkt for å ha begått særlig alvorlige forbrytelser og det er et eget kapittel i straffeloven om internasjonale kjerneforbrytelser. På denne måten ønsker myndighetene å sikre at Norge ikke blir et fristed for personer som er mistenkt for å ha begått krigsforbrytelser, folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten – selv om forbrytelsene skjedde i utlandet og de som begikk dem ikke hadde noen tilknytning til Norge på gjerningstidspunktet.

“Etterforskningen bør ha som målsetting at Norge etablerer en beredskap til å etterforske saken videre og tiltale personer i tilfelle de kommer til norsk territorium eller på annen måte kommer innenfor rekkevidden av norsk jurisdiksjon”, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

Det har vært parlamentariske initiativer i en rekke land knyttet til Magnitsky-saken, blant annet i Storbritannia, Nederland og Sverige, som har bedt om visumnekt for de ansvarlige for overgrepene og å forhindre at de kan sende kapital over landegrensene. USAs kongress vedtok slike Magnitsky-sanksjoner i 2012. Den 28. januar 2014 vedtok Europarådets parlamentarikerforsamling med et flertall på 81 % at europeiske land bør innføre lignende sanksjoner hvis straffriheten i Russland fortsetter. Forsamlingen består av parlamentarikere fra 47 land. I begynnelsen av april ba Europaparlamentet om at Det europeiske rådet etablerer slike sanksjoner i EUs medlemsland.

Førstestatsadvokat Siri Frigaard har ledet Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet siden 2005. Fra januar 2002 til mai 2003 assisterte hun statsadvokaten for alvorlige forbrytelser på Øst-Timor, og hadde ansvar for etterforskning og påtale av forbrytelser begått i 1999. Hun var også statsadvokat og spesialrådgiver for riksadvokaten i Albania fra juni 1999 til oktober 2001. Hun har representert Norge i ulike komiteer i Europarådet og i Østersjørådet.

Den norske Helsingforskomité (DnH) er en ikke-statlig, ideell organisasjon som overvåker etterlevelse av internasjonale menneskerettigheter, inkludert bestemmelser vedtatt av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Organisasjonen støtter initiativer for å styrke demokrati og sivilt samfunn. DnHs arbeid er basert på Helsingforserklæringen, som ble vedtatt av 35 europeiske og nordamerikanske stater på Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE, senere OSSE) i 1975. Erklæringen slår fast at respekt for menneskerettigheter er en grunnleggende faktor for utvikling av fred og forståelse mellom stater.

 

For mer informasjon og kommentarer:

Den norske Helsingforskomité

Bjørn Engesland, Generalsekretær

Telefon: +47 95 75 33 50

E-post: [email protected]

 

William Browder, leder av bevegelsen for rettferdighet for Magnitsky

Telefon: +44 207 440 1777

E-post: [email protected]

Webadresse: http://lawandorderinrussia.org

 

Siri Frigaard, Det nasjonale statsadvokatembetet

Telefon: +47 23 17 4200

Faks: +47 23 17 4210