Våre nettverk

NGO-Forum for menneskerettigheter 

Den norske Helsingforskomité er sekretariat for NGO-forum for menneskerettigheter, et nettverk av 42 norske organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene.  

Det har som formål å påvirke norske myndigheter og myndigheter i andre land til å prioritere en prinsipiell og helhetlig politikk for å styrke menneskerettighetene. Mye av arbeidet er rettet mot internasjonale organisasjoner og -fora, som FNs menneskerettighetsråd, FNs konvensjonsorganer, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).  

International Plattform for Parliamenterians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB)

Vi er vertskap for  the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB). Det globale nettverket av rundt 250 parlamentarikere og lovgivere jobber for å fremme tros- og religionsfrihet for alle.  

 Nettverket bygger kapasiteten til, muliggjør og styrker parlamentarikere og andre valgte lovgivere for å beskytte og fremme denne fundamentale rettigheten.  

Den internasjonale føderasjonen for menneskerettigheter (FIDH)

Vi er blant over 180 medlemsorganisasjoneri FIDH, som har spilt en viktig rolle i utarbeidelsen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948), etableringen av Den internasjonal straffedomstol (ICC, 1998/2002) og i bekjempelsen av straffrihet for tortur og andre internasjonale kjerneforbrytelser.  

Hovedkontoret ligger i Paris, men organisasjonen har også feltkontorer i en rekke land, og lobby-kontor i New York og Brussel.  

I perioden 1945-2000 utvidet FIDH sin virksomhet, særlig innenfor FN. Berlinmurens fall og slutten av den kalde krigen markerte en ny start i utviklingen av nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden. FIDH støttet dette gjennom samarbeidsprogrammer i Øst-Europa, Afrika sør for Sahara, Nord-Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika.  

Civic Solidarity Platform

Vi er med i Civic Solidarity Platform,  en koalisjon av 90 menneskerettighetsorganisasjoner fra Europa, Eurasia og USA. Det er et møtested for sivile aktivister hvor de kan bygge allianser, vise solidaritet og lage felles utspill og rapporter. Plattformen ble etablert ut fra en erkjennelse om at organisasjonene må arbeide på en effektiv og samordnet måte for å motvirke negative trender når det gjelder statenes respekt for menneskerettigheter og demokrati.  

Den fungerer som et desentralisert forsvar for slike verdier, med medlemmer fra hele OSSE-regionen.   

En rekke arbeidsgrupper styrker samarbeidet om noen særlig viktige spørsmål, som kampen mot tortur, rasistisk diskriminering, diskriminering av kvinner og for å styrke de internasjonale institusjonene.  

Koalisjonen for Den internasjonale straffedomstol (CICC)

CICC er et globalt nettverk av over 2500 organisasjoner fra 150 land. Organisasjonen ble etablert i 1995 og spilte en viktig rolle i etableringen av Den internasjonale straffedomstol (ICC). Romavedtektene for domstolen ble vedtatt i 1998, mens arbeidet med å etablere domstolen startet i 2002. Den er lokalisert i Haag, og etterforsker og stiller for retten personer fra en rekke konfliktområder og situasjoner med grove overgrep fra hele verden.   

Den norske Helsingforskomité har samarbeidet med CICC i å arrangere kurs, fremme ICC-etterforskning i Georgia og Ukraina og fremme et velfungerende system av stater og internasjonale institusjoner som bekjemper straffrihet for aggresjonsforbrytelsen, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.  

EuroMed Rights

Helsingforskomitéen er assosiert medlem i EuroMed Rights, som har som mål å utvikle og styrke partnerskap mellom frivillige organisasjoner i Euro-Middelhavsregionen, være en stemme for menneskerettighetsverdier og utvikle organisasjonenes kapasitet til å fremme og forsvare dem.  

Etter lanseringen av den såkalte Barcelona-prosessen i 1995 begynte en gruppe menneskerettighetsaktivister fra begge sider av Middelhavet å arbeide for å bedre menneskerettighetssituasjonen ved å skape et sivilsamfunnsnettverk. Nettverket har i dag kontorer i København, Brussel, Paris og Tunis.  

Organisasjonen for Sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har definert statenes forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter, blant annet i HelsingforserklæringenKøbenhavn-dokumentet ogParis-Charteret for et nytt Europa.  Vi overvåker at statene følger opp sine forpliktelser.  

OSSE har feltoperasjoner i Øst- og Sørøst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia og flere uavhengige institusjoner, som ParlamentarikerforsamlingenKontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheterRepresentanten for frie medier og Høykommissæren om nasjonale minoriteter. Vi samarbeider tett med de uavhengige institusjonene og feltkontorene.

Les mer om våre nettverk

Artikkel

NGO-forum for menneskerettigheter

Read article "NGO-forum for menneskerettigheter"

Side

Sakene NGO-forum arbeider med

Read article "Sakene NGO-forum arbeider med"

Side

Medlemmer av NGO-forum

Read article "Medlemmer av NGO-forum"

Tema

International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief

Read article "Kjemper for retten til å tro"