Statsbudsjettet 2022: Savner Europa-satsing

- Jeg opplever at budsjettet tar inn over seg den alvorlige situasjonen for menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati i verden i dag. Vi er glade for at innsatsen for menneskerettigheter og et styrket sivilsamfunn innen våre geografiske områder, prioriteres, ikke minst arbeidet med dokumentasjon og rettsforfølgelse av brudd på menneskerettigheter, uttaler generalsekretær Geir Hønneland i en kommentar til statsbudsjettet.

Den norske Helsingforskomité er tilfreds med at regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en fortsatt satsing på demokrati og menneskerettighet. Men på noen områder savner komiteen en tydeligere satsing.

– Det er bra at regjeringen understreker viktigheten av den vedtatte sanksjonsloven og gjennomføring av tilsvarende tiltak som EU mot personer som har begått grove brudd på menneskerettighetene. Men vi savner at Norge utvikler egen politikk på området og får med seg andre land, og regjeringen bør etablere en kanal slik at sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille inn saker. Vi savner også en tydeligere budsjettprioritering av etterforskning og rettsoppgjør mot enkeltpersoner som står bak alvorlige brudd på menneskerettighetene, sier Hønneland.

Demokratiet er i tilbakegang, og mange stater i dagens Europa er preget av ekstrem ulikhet, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Vi ser at land som Ungarn kveler sivilsamfunnet ved at EØS-midlene stoppes. Mens i Polen har ny lovgivning gjort at dommere har mistet sin uavhengighet, og en rekke kommuner har blitt erklært som lhbti-frie soner.
– Vi har ønsket oss en egen satsning mot høyreekstremisme i form av et nytt menneskerettighetsprogram for Europa, ikke minst på grunn av situasjonen i Ungarn og Polen, hvor blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner rammes hardt. Dette har vi utfordret både sittende og kommende regjering på. Dette vil vi spille inn i det videre budsjettarbeidet.

Den norske Helsingforskomité er sekretariat for det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB).
– IPPFoRB trekkes fram som et prosjekt som har lykkes godt. Vi er glade for at støtten til parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet opprettholdes på samme nivå som i år, avslutter Hønneland.