Utfordring til justisminister Storberget: Har nemndsmedlemmer ytringsfrihet? | Den norske Helsingforskomité

Utfordring til justisminister Storberget: Har nemndsmedlemmer ytringsfrihet?

(06/04-2010)
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge har med uro fulgt den siste tids diskusjon mellom enkeltmedlemmer av Utlendingsnemndas stornemnd og Utlendingsnemndas (UNE) direktør Terje Sjeggestad.

Diskusjonen har til nå ført til at dr. juris Terje Einarsen har trukket seg fra sitt verv i UNE.

På bakgrunn av usikkerheten som denne diskusjonen har skapt, ber vi i et brev til Justisminister Knut Storberget om at Justisdepartementet avklarer forhold knyttet til nemndmedlemmers ytringsfrihet og UNEs innkallingsrutiner for nemndmedlemmer. Vi mener at nemndsmedlemmer må ha rett til å uttale seg om prinsipielle sider ved saker som har vært behandlet i UNE.