Hjemmelekse etter eksamen | Den norske Helsingforskomité

Hjemmelekse etter eksamen

17/03-2010
Helsingforskomiteen var tilstede i Geneve da FNs menneskerettighetsråd avsluttet gjennomgangen av menneskerettigheter i Norge, den såkalte ”Universal Periodic Review”.

Norge har lovet å gjennomføre 73 anbefalinger, blant annet forbedringer av undervisning i menneskerettigheter i skoleverket og i justissektoren og bedre overvåking og dokumentasjon av menneskerettighetsforhold, som rasisme og fengsling. Helsingforskomiteen har deltatt i hele prosessen og ønsker også også i fortsettelse følge tett opp gjennom å påvirke og følge med på oppfyllelsen av disse løftene.

 

I prosessen har Norge fått mange anbefalinger, spesielt i forhold til diskriminering, rasisme, varetekt, vold mot kvinner og barn, og understreket at det vil bli gitt særlig oppmerksomhet til oppfølging av menneskerettigheter innenfor disse områdene. Norges understreket sin forpliktelse til å gjennomføre de løftene som er gitt og lovet Menneskerettighetsrådet å ha en åpen og inkluderende prosess hvor det sivile samfunn deltar. Helsingforskomiteen er opptatt av at dette må være en systematisk og koordinert prosess og vil følge myndighetenes arbeid framover.

 

Ved opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs 192 medlemsland jevnlig skal rapportere og høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser i en ”Universal Periodic Review (UPR)” hvert fjerde år. I forbindelsene med gjennomgangen av Norge møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre for Menneskerettighetsrådet 2. desember 2009. Han mottok 91 anbefalinger fra andre FN-land. Om lag halvparten ble godtatt umiddelbart. Norge tok nå formelt stilling til den resterende halvparten.